Het geheugen van waterDe mens blijft nieuwsgierig of er ook op andere planeten water aanwezig is, waardoor er net als op aarde leven mogelijk zou kunnen zijn. Water is op aarde een verbindende factor met en binnen alle levende organismen: planten, dieren en mensen.

Water speelt een actieve rol in allerlei biologische processen binnen en buiten onze lichaamscellen en bestaat uit stoffelijke moleculen H2O. Die zijn weer opgebouwd uit twee atomen waterstof (H) en één molecuul zuurstof (O). In deze atomen bevinden zich nóg kleinere elementaire deeltjes die zich stoffelijk als deeltje én energetisch als golf kunnen gedragen. Om iedere atoomkern heen cirkelen elektrisch geladen elektronen die door hun beweging ook een magnetische kracht krijgen. Deze elektromagnetische (EM) energie brengt het elektron en het hele atoom of molecuul in trilling. Die plant zich voort als EM-stralingsgolf met de snelheid van licht via fotonen – lichtdeeltjes – en transporteert zowel informatie over energetische toestanden van elektronen als over het hele atoom of molecuul. De informatie over watermoleculen gaat zo ook naar andere atomen of moleculen binnen ons lichaam.

Clusters van watermoleculen

Water heeft enkele belangrijke interne bindingen. Binnen ieder watermolecuul vormen de twee waterstofatomen en het ene zuurstofatoom door hun tegengestelde elektrische ladingen stevige verbindingen waardoor ook trillingen kunnen ontstaan. Tussen de watermoleculen onderling kunnen waterstofbruggen aanwezig zijn. Een waterstofatoom van het ene watermolecuul heeft zich dan gehecht aan een zuurstofatoom van een naburig ander watermolecuul. Deze waterstofbruggen binden watermoleculen samen tot een driedimensionale clusterstructuur die minimaal uit zes tot acht watermoleculen bestaat. Ecoloog Theo Claassen heeft dit alles beschreven in zijn prachtige boek ‘Het wezen van water’. Trillingen zoals EM-golven vormen de sturende energie in de macrokosmos oftewel het heelal. Er is een universele wet van overeenstemming die we ook kunnen formuleren als: ‘Zo boven zo beneden’. Net als in het heelal speelt op aarde in de microkosmos van ieder organisme elektromagnetisme door trillende watermoleculen in en rond lichaamscellen een creërende rol.

Watervormen

Water kan zich manifesteren als bevroren ijs en sneeuw, als vloeibaar water en als waterdamp. Als water verwarmd wordt, raken de waterstofbruggen langzaamaan verbroken. Bij bevriezing van water neemt het aantal waterstofbruggen juist toe en ontstaat er een vaste sterkere kristalachtige structuur, lijkend op die van kwarts. Vloeibaar water heeft weer wat zwakkere molecuulbinding en instabielere waterstofbruggen.

Waterkwaliteiten

Een aantal kwaliteiten van water zijn mede voor het begrip van de werking van homeopathie van groot belang.

Het eigen karakter van watermoleculen met twee tegengestelde ladingen en de ruimtelijke clusterstructuur van watermoleculen maken dat water makkelijk andere stoffen kan inkapselen en oplossen. Dat geldt voor zouten maar ook voor grote moleculen als eiwitten, vetten en enzymen. Water is zo ook een goed oplosmiddel bij de bereiding van potenties van homeopathische middelen.

De elektromagnetische eigenschappen en de clusterstructuur van watermoleculen vormen de basis voor het makkelijk vasthouden van informatie: het geheugen van water. Bij de mens zien we geheugen als opslag van informatie van opgedane ervaringen: gedachten, gevoelens en waarnemingen. De Italiaanse bioloog Mancuso spreekt ook over een geheugen bij planten als een opslag van fysieke reacties op ervaren prikkels van buitenaf. Water, dus ook ons lichaamswater, is een informatief medium.

In-forma-tie is afgeleid van het Latijnse ‘forma’ = ‘vorm’. Zo kunnen we informatie vrij vertalen als ‘in-vorm-brengen’, en linken aan de vorming van structuren, oftewel morfogenese. Einstein bewees dat informatie of energie en stoffelijke structuren twee kanten van dezelfde medaille zijn. De structuur van watermoleculen levert EM-trillingsenergie met informatie. Maar ook omgekeerd kunnen energetische trillingen door hun informatie weer vormen scheppen. Zo kan een door informatie van buitenaf veranderd trillingspatroon van watermoleculen de structuur van deze watermoleculen wijzigen.

Masaru Emoto laat in zijn boekje: ‘Het wonder van water’ foto’s zien van waterkristallen die van vorm veranderen als er andere energetische informatie in de vorm van gedachten, emoties of muziek naartoe gaat. Positieve gedachten bleken fraaie waterkristallen en negatieve gedachten chaotische clusters te vormen. Kun je nagaan wat kwaadheid voor chaos in de grote hoeveelheid lichaamswater kan aanrichten…

Bereiding en werking

Bij het potentiëringsproces wordt oertinctuur van planten, dieren of mineralen verdund in een oplosvloeistof van water met alcohol en geschud. Zoals gezegd kunnen clusters watermoleculen in ieder homeopathisch middel én in ons lichaamswater als geheugenstructuur EM-informatie opslaan en overdragen. Zo speelt in de ogen van homeopaten geheugen van water een mogelijk verklarende rol zowel bij het proces van informatie vanuit deeltjes tijdens het potentiëren als bij ieder genezingsproces.

Informatieoverdracht

De homeopathie kent middelen met lage en hoge potenties. Potenties lager dan C12 bevatten nog aantoonbare moleculen in de oplossing. Hét hete hangijzer in de reguliere wetenschap betreft de hogere potenties boven C12 of D24, waarin de kans dat een stoffelijk molecuul wordt aangetroffen feitelijk te verwaarlozen is. Dat is voor sceptici een reden om te zeggen dat homeopathie niet kan werken.

Homeopaten gaan ervan uit dat door het schudden informatie van elementaire deeltjes van de geneesmiddelenbron overgedragen wordt door fotonen op het geheugen van de waterige oplosvloeistof. We gaan er ook vanuit dat ieder elementair deeltje tegelijk informatie over de energetische essentie van de gehele plant, het mineraal of het dier in zich draagt en overbrengt. Zo wordt alle informatie van de plant vingerhoedskruid overgebracht op de korrels besprenkeld met de gepotentieerde oplossing van het homeopathisch middel Digitalis.

Lichaamswater

Bij een geneesmiddelentest leidt de informatie van en over een ingenomen homeopathisch middel naar het lichaamswater van een proefpersoon tot de vorming van symptomen passend bij dat middelenbeeld. Als een patiënt aan de symptomen gelijksoortig uitgekozen homeopathische korrels in de mond laat smelten wordt de totale EM-informatie van de middelenbron door fotonen naar alle lichaamswater en zo naar essentiële moleculen in lichaamscellen, zoals het DNA, getransporteerd. Moleculen in resonantiestructuren kunnen dan meetrillen waarbij zowel enzymen en eiwitten of antistoffen voor het immuunsysteem gevormd kunnen worden als een totale heling der symptomen kan plaatsvinden. Terwijl reguliere medicijnen ingrijpen op chemische processen in het lichaam, corrigeert homeopathie de setting van water in het lichaam dat op zijn beurt menig lichaamsproces weer in evenwicht brengt.

Onderzoeken

Op de website: www.homeopathie.nl zijn verschillende onderzoeken beschreven, die de werking konden aantonen van ook hoge homeopathische potenties. Ik noem er een paar:

De Franse onderzoeker Benveniste toonde aan dat hoog gepotentieerde antistoffen witte bloedlichaampjes konden ontkleuren. Ook hij vond dat water een geheugen had voor de permanente afdruk van die potenties op het water als oplosmiddel. Hij publiceerde zijn bevindingen in 1988 in het tijdschrift Nature maar werd door andere wetenschappers verguisd en bespot. Hij stierf in 2004 op 69-jarige leeftijd…

De Zwitser Louis Rey toonde in 2002 aan dat als bepaalde moleculen tijdens het potentiëren boven C12 uit een oplossing verdwijnen, die oplossing toch bleef reageren, alsof die moleculen er nog waren. Zij hadden blijkbaar een blijvende invloed op het water. Ook de Zwitser Baumgarter toonde aan dat tuinkersplantjes met gepotentieerd Stannum D30, gemaakt van tin, beter groeiden dan met gewoon water. Hij vond ook dat niet elke potentie een helend effect heeft; iets wat homeopaten in de praktijk zullen herkennen.

 

BRONNEN:

  • Theo Claassen: ‘Het wezen van water’
  • Jan Hoes: ‘Homeopathie en bewustzijn in het licht van kwantumfysica en evolutie’
  • Masuru Emoto: ‘Het wonder van water’