Goede effecten homeopathie bij post-COVID

18-1-2024

Homeopathie bij post-covid

In de coronatijd knapten mensen met een acute corona-infectie vaak goed op tijdens een homeopathische behandeling. Nu komen er meer en meer mensen op de praktijk met het post-COVID syndroom. Dit werd eerder long-COVID genoemd, maar de Engelse term “long” gaf verwarring:  mensen dachten dat dat gold voor mensen met longklachten.

Post-viraal syndroom

Overigens is het verschijnsel van het langdurig houden van klachten na een ziekte een al veel langer bekend fenomeen. Een voorbeeld is het post-viraal syndroom: mensen knappen niet op na een virale ziekte. Het lijkt of dan op de een of andere manier het herstel ergens blijft steken en de patiënt niet helemaal herstelt, en soms helemaal niet herstelt. Bij het post-viraal syndroom zijn de klachten die het meest naar voren komen een enorme moeheid, grote problemen met denken en concentreren, spierpijn en neerslachtigheid. Dit zijn ook de klachten die we in de praktijk veel zien bij mensen die komen met langdurige klachten na corona.

Energiefabriekjes

Er wordt veel onderzoek gedaan naar de gevolgen en de oorzaken van post-COVID. Zo is het belangrijk dat duidelijk is geworden dat er allerlei regulatiesystemen in het lichaam niet meer goed werken. Zo is het systeem wat met stress omgaat, HPA-as genoemd, uit balans en wordt er minder cortisol geproduceerd. Ook is er dankzij onderzoek van neuropsychiater Carla Rus duidelijk geworden dat veel bij patiënten een laag serotonineniveau is vastgesteld. Behandeling met antidepressiva lijkt vaak een gunstig effect te hebben. Zeer recent was in het nieuws dat onderzoekers van Amsterdam UMC en De Vrije Universiteit Amsterdam hebben gevonden dat de energiefabriekjes in onze cellen, de mitochondriën, als gevolg van de corona-infectie slechter functioneren bij mensen met post-COVID. Dat is goed nieuws voor de erkenning van mensen met deze ziekte. Of het een reguliere oplossing dichterbij brengt is nog de vraag.

Deze en andere nieuwe informatie is niet alleen van belang bij een reguliere behandeling, ook bij een homeopathische aanpak wordt deze gebruikt.

Homeopathische aanpak

Zoals bekend wordt in de homeopathische behandeling het totaal aan klachten en verschijnselen meegewogen met de bedoeling de patiënt zoveel als mogelijk te genezen, zowel lichamelijk als emotioneel. Dat betekent dat ook eventuele psychische verschijnselen dienen te verbeteren, en dat is ook wat er in de praktijk gezien wordt. Zo was er in de eerste coronagolf, nu bijna drie jaar geleden, een patiënt die corona had en ernstig ziek was. De saturatie was 92%, wat paste bij het klinische beeld van de ernstige benauwdheid van de patiënt. Na het middel Carboneum oxygenisatum begon hij snel op te knappen. ‘s Avonds was de benauwdheid duidelijk minder ernstig, de saturatie was verbeterd en 96% geworden. Hij herstelde verder vlot. Opvallend was dat hij zich na de corona beter voelde dan ervoor: ook zijn chronische klachten waren aan het opknappen: hij was minder depressief. Door ook later nog dit middel in te nemen in verband met zijn depressieve gevoelens werden deze minder en minder. Momenteel gaat het goed met hem.

Ingewikkeld

Voor een homeopathisch arts is het behandelen van een patiënt met post-COVID ook een ingewikkeld iets. Naast de klachten die zijn ontstaan of gebleven na de doorgemaakte corona zijn ook chronische klachten die ervóór bestonden nog aanwezig en deels vaak erger geworden. Uit de analyse moet dan blijken of een middel ingezet dient te worden voor de “nieuwere” klachten die na corona zijn ontstaan, of dat er een ander middel dient te worden ingezet dat ook de verergerde klachten van de chronische ziekte omvat, dan wel een middel dat aangewezen is voor alle aanwezige klachten (en dan vaak met nadruk op de kenmerken van voor de corona). Ook worden in het algemeen bij corona en post-COVID de homeopathische middelen vaker gegeven dan we gewend waren bij bijvoorbeeld griep. Dat moest ontdekt worden. Wat de behandeling verder vaak lastig maakt is dat ook een averechtse reactie kon optreden: een aantal patiënten reageert overgevoelig op een homeopathisch middel. Dit wordt niet altijd meteen herkend. Het verschil tussen bijvoorbeeld doodmoe of nog iets méér doodmoe is niet zo snel duidelijk, zeker niet als de klachten wisselen. Als het middel dan herhaald wordt lijkt het alsof de ziekte voortschrijdt en het middel geen effect heeft. De oplossing is echter niet om het middel te veranderen, maar om het voorzichtiger geven. Sinds we daar alerter op zijn wordt dit gelukkig snel herkend.

De homeopathische behandeling lijkt geregeld snelle effecten te hebben. Soms duurt het langer en zijn er meerdere middelen nodig; (heel) soms wordt er geen effect bereikt. Als een behandeling slaagt wordt vaak gezien dat er ook klachten verbeteren die al voor de doorgemaakte corona bestonden.

Ter verduidelijking volgen hierna enkele geanonimiseerde en sterk verkorte patiëntenverhalen.

Allereerst dat van een man van rond de 65 jaar. Hij had vroeg in het voorjaar corona gehad. Na het homeopathische middel Carboneum oxygenisatum knapte hij in eerste instantie niet goed op. Hij bleek te verslechteren na de inname van het middel. Toen dit duidelijk was werd het middel voorzichtiger gegeven in verschillende potenties (sterktes) en knapte hij op. Zijn moeheid, kracht, smaak, moedeloosheid en hersenmist verbeterden aanzienlijk. Wel bleef hij nog hoesten. Hij kreeg een ander middel. Ik zie hem opnieuw, maar pas een maand of vier later. Hij is nog niet helemaal opgeknapt: hij is nog steeds wat moe, nog niet zo helder als voorheen, heeft een droge ogen en keel en geregeld diarree. Hij is kouwelijk en is altijd bezig. De klachten worden verder uitgediept en zijn medische en emotionele voorgeschiedenis wordt meegenomen in de keuze van het middel. Hij krijgt na eerst een ander middel gehad te hebben het middel Arsenicum album in opklimmende potenties. Het gaat hem beter en beter en hij is na een half jaar zo goed als de oude. Opvallend is dat niet alleen de klachten waarmee hij aanvankelijk kwam zijn verbeterd, ook de lang bestaande nagelproblemen (die erg gehavend waren en soms maar tot halverwege het nagelbed kwamen) verbeteren en er beginnen gezonde nagels uit te groeien. Hij begint echt beter te worden.

Een vrouw van eind vijftig heeft haar smaak en reuk nog niet terug: een tijd geleden heeft ze corona gehad. Deze handicap, zoals zij het noemt, zit haar enorm dwars. Ze krijgt een middel niet alleen voor de klachten, maar gericht op haar hele aanleg: Tarentula hispanica. Drie weken later zijn haar reuk en smaak weer terug.

Een man van ongeveer 60 jaar, heeft een paar jaar geleden een TIA gehad. Het ging beter maar hij werd weer moe en zijn concentratie is verminderd. Omdat er gedacht werd aan een reactie op de medicatie werden er allerlei veranderingen doorgevoerd, zonder succes. Hij komt op consult, totaal moedeloos. Hij is al tijden aan het tobben en het wordt eerder slechter dan beter. Hij heeft dove benen, geen spierpijn, en zegt een paar keer: mijn hoofd is zo moe, steeds weer is het ineens zo moe! Hij heeft ook nergens zin in. “Ik slaap me door de dag heen”. Als hij ‘s morgens wakker wordt voelt zijn lijf of hij een marathon heeft gelopen. Zijn darmen zijn onrustig, zijn gezicht tintelt.

Omdat ik denk aan post-COVID vraag ik daar naar. Hij blijkt volledig gevaccineerd te zijn de afgelopen jaren en heeft een paar keer milde corona gehad. Dat heeft niet veel indruk gemaakt. Maar hij is heel snel moe en kan zo weinig!

Hij krijgt Carboneum oxygenisatum in verschillende sterktes, frequent gegeven. Erna knapt hij snel op, en al blijft hij nog kwetsbaar: na 5 weken heeft hij, opgeroepen omdat er veel uitvallers waren, een week volledig kunnen werken! Daarna was hij wel erg moe, maar het herstel gaat sneller dan verwacht. Geleidelijk werkt hij meer en meer. Laatst heeft hij in een week extra gewerkt omdat er opnieuw veel uitvallers waren en er veel op zijn bordje kwam, en dat is goed gegaan. Na bijna twee jaar tobben is hij in een half jaar grotendeels hersteld.

Via een psycholoog komt een jonge vrouw onder behandeling. Ze heeft bijna jaar geleden corona gehad en is depressief, moe, snel overprikkeld (door licht, lawaai, geluid), heeft mist in haar hoofd, pijn in armen en benen, geheugenproblemen, is af en toe koortsig, is kouwelijk, zweterig, duizelig en slaapt slecht. Ook heeft ze last van haar darmen. Ze isoleert zichzelf sociaal omdat ze bijna niets aankan. Ze geeft aan zeer gevoelig te zijn voor alles. Dit is een voorbeeld van iemand waarbij het stress-systeem, de HPA-as, sterk uit balans is.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee, dus krijgt ze op een voorzichtige manier het middel Carboneum oxygenisatum. De reactie is onduidelijk. Wordt ze er slechter van? Het middel wordt nog subtieler ingezet. Het blijft onduidelijk. Is er wel een reactie? Of wordt het te voorzichtig aangepakt? De medicatie wordt geïntensiveerd. En het wordt duidelijk: ze reageert wel goed op het middel, maar langzaam. Wat tegenwerkt is het feit dat haar thuissituatie zeer belastend is. Maar er worden kleine stapjes genomen. Recent heeft ze het homeopathische middel weer wat intensiever ingenomen. De eerste reactie is goed.

Een kunstenaar meldt zich met enige reserve: er is niet veel geld beschikbaar. Erg jammer dat homeopathie niet vergoed wordt door de ziektekostenverzekeraar!

Een half jaar geleden heeft ze corona gehad en blijft maar kwakkelen. Toen ze ziek was, was het een “zware griep”: 39 graden koorts, algemene malaise, doodmoe, smaak en reuk weg, enorm lang gehoest en snel haar stem kwijt. Ze was twee keer gevaccineerd (met Pfizer). Ze krijgt ook Carboneum oxygenisatum. Na 10 dagen meldt ze dat ze veel meer energie heeft en dat ze zich veel beter voelt. Na drie weken is haar energie weer goed. Ze voelt zich ook meer in evenwicht. De behandeling wordt in verband met een aantal chronische klachten verder doorgezet met een daarbij passend middel.

Een man van achter in de veertig komt op consult. Hij is een van de eerste patiënten die kwam met post-COVID. Hij heeft ruim een jaar geleden corona gehad. Hij is een paar dagen ziek geweest, dat viel mee. Nu is hij doodmoe! Al meer dan een jaar! Ook heeft hij spierpijn, soms een paar dagen wat koorts en hoofdpijn. Hij is bijna wanhopig: “Wanneer houdt dit op?” Hij heeft een eigen bedrijf waar hij veel fysieke arbeid moet leveren. Zijn energie is onvoorspelbaar. Soms gaat het een dag goed. En als hij dan veel doet kan hij plots helemaal instorten. De dag erna is hij dan beroerd, stijf en volledig gevloerd. Het liefst zou hij de hele dag liggen. Dat begint ‘s morgens vroeg al: hij wordt moe wakker. Ook hij krijgt het middel Carboneum oxygenisatum.  In de loop van twee maanden knapt hij volledig op. Ook is zijn hoofd weer helder.

Passend middel

Dit zijn voorbeelden hoe een homeopathische behandeling kan verlopen. In de praktijk zie je dat de mensen vaak snel opknappen. Het is geregeld een ingewikkeld proces waarbij allerlei factoren en rol spelen. De timing van de inname van homeopathische middelen kan lastig zijn, een ook het vinden van een vervolg middel (als dat al nodig is) is niet altijd eenvoudig. Het is essentieel daarbij steeds de passende homeopathische middelen te vinden. Die middelen verschillen dus vaak van patiënt tot patiënt. Daarnaast, en dat is in dit stuk wat onderbelicht gebleven, worden ook allerlei leefstijladviezen gegeven en soms supplementen ingezet.

Verbetering op alle niveaus

Het bijzondere van een homeopathische behandeling is dat als de weg gevonden wordt er verbetering optreedt op alle niveaus. Daar kan uit afgeleid worden dat de patiënt blijkbaar in staat is om in het genezingsproces op allerlei gebieden weer in balans te komen, of het nu de serotonineregulatie is, de disbalans van de HPA-as of het functioneren van de energiefabriekjes, de mitochondriën, in de cellen. Dit vermogen wordt zelfherstellend vermogen genoemd, een vermogen dat we allemaal hebben.

Het is de bedoeling dat een homeopathische behandeling het zelfherstellend vermogen van de patiënt activeert. Als dat lukt komt gezondheid meer en meer terug, wordt de weerbaarheid en veerkracht groter en wordt er een gezonde buffer voor de stress van het leven ontwikkeld. Ook bij mensen met post-COVID.

Michel de Sonnaville

Integraal arts, gespecialiseerd in homeopathie

Centaurea, Apeldoorn

Homeopathische middelen worden gekozen op basis van een totaalbeeld van de klachten. Dit artikel is niet geschikt als zelfhulp. Raadpleeg een homeopaat om een passend homeopathisch middel te vinden.