Onderzoek: Homeopathie bij ADHD

Jongen met ADHD
Jongen met ADHD

We bespreken een studie over homeopathie bij ADHD (Frei 2005). Het is een van meerdere homeopathiestudies bij ADHD bij kinderen, en de studie biedt een aanwijzing voor de werkzaamheid van homeopathie bij ADHD. Niveau van bewijs: II.

Onderzoeksvraag

Wat is de werking van homeopathie bij ADHD?

Onderzoeksmethode

In totaal namen 83 kinderen met ADHD in de leeftijd van 6 tot 16 jaar deel aan een voorstudie. Voorafgaand aan de gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde cross-overstudie werden zij behandeld met individueel voorgeschreven homeopathische middelen. 62 patiënten, die een verbetering van 50% van de Conners Global Index (CGI) behaalden, namen deel aan de vervolgstudie. Dertien patiënten voldeden niet aan dit geschiktheidscriterium (CGI). Deelnemers aan de vervolgstudie (respondenten) werden in twee groepen verdeeld en kregen ofwel homeopathie gedurende zes weken, gevolgd door placebo gedurende zes weken (arm A), ofwel vice versa (arm B). Aan het begin van het onderzoek en na elke cross-overperiode rapporteerden de ouders hoe het ging met hun kind en ondergingen de kinderen neuropsychologische tests. De CGI-classificatie werd opnieuw geëvalueerd aan het einde van elke cross-overperiode en tweemaal in een langetermijnfollow-up.

Belangrijkste resultaten

Bij het begin van de cross-overstudie waren de cognitieve prestaties, zoals visuele globale perceptie, impulsiviteit en verdeelde aandacht, significant verbeterd onder open label behandeling (p < 0,0001). Tijdens de cross-overstudie waren de CGI-ouderobservaties significant beter onder homeopathie (gemiddeld 1,67 punten) dan onder placebo (p = 0,0479). De verbetering van de CGI op lange termijn bereikte 12 punten (63%, p <0,0001).

Conclusies en aanbeveling

De studie suggereert wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van homeopathie in de behandeling van ADHD, met name op het gebied van gedragsfuncties en cognitieve functies.

Bron

Frei H, Everts R, von Ammon K, Kaufmann F, Walther D, Hsu-Schmitz SF, Collenberg M, Fuhrer K, Hassink R, Steinlin M, Thurneysen A. Homeopathic treatment of children with attention deficit hyperactivity disorder: a randomised, double blind, placebo controlled crossover trial. Eur J Pediatr. (2005) 164(12):758-67.

Niveau van bewijs: II

Niveaus I en II leveren het meest robuuste bewijs voor werkzaamheid van een behandeling of methode. Tot niveau II behoren onderzoeken met een gerandomiseerde controlegroep (RCT) en observationele studies met een groot effect. Eén placebo-gecontroleerde studie voor een bepaalde indicatie geeft daarbij een aanwijzing dat een bepaalde behandeling bij die aandoening effectief zou kunnen zijn. Bij enige tientallen uiteenlopende ziekten of aandoeningen zijn er aanwijzingen voor werkzaamheid van homeopathie. Deze onderzoeken werden gepubliceerd in peer-reviewed wetenschappelijk tijdschriften en zijn gecontroleerd door experts.