Spring naar content

Standpunten politieke partijen t.o.v. homeopathie en CAM zorg

Standpunten politieke partijen t.o.v. homeopathie en CAM zorg

02/03/2017

Op 15 maart mogen we weer naar de stembus. Als bewuste Nederlander wilt u natuurlijk weten hoe de politieke partijen denken over homeopathie en CAM zorg (Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen).

In het kader van de komende verkiezingen heeft de Vereniging Homeopathie alle politieke partijen verzocht hun standpunten kenbaar te maken met betrekking tot de volgende onderwerpen:

•   Het nut en de noodzaak van hoogwaardige CAM zorg

•   Vrijheid om te kiezen tussen reguliere en CAM zorg

•   Het verbeteren van de samenwerking tussen reguliere- en CAM zorg in het belang van de patiënt

 

Slechts zeven partijen hebben de moeite genomen om hierop te reageren. Die reacties vindt u hieronder.

Van de overige partijen mochten wij helaas tot op heden geen reactie ontvangen.

 

Standpunten VVD

"Als je ziek bent wil je zo snel mogelijk weer beter worden. Daarom hebben we in Nederland met elkaar afgesproken dat iedereen een zorgverzekering moet afsluiten. Zo delen we met elkaar de kosten van de zorg en zorgen we er voor dat iedereen altijd op goede zorg kan rekenen. Voor sommige mensen zijn de kosten van de maandelijkse premie en het eigen risico een flink bedrag. Daarom is er zorgtoeslag en zijn de huisarts en de wijkverpleegkundige uitgezonderd van het eigen risico. Zo zorgen we er samen voor dat iedere Nederlander altijd op goede zorg kan rekenen.

In het basispakket van de zorgverzekering zijn de behandelingen en medicijnen opgenomen waar iedereen toegang toe moet hebben. Behandelingen worden in het basispakket opgenomen als ze bewezen effectief zijn. Dat doen we op basis van de adviezen van het zorginstituut. Zij beoordelen of een behandeling onderdeel zou moeten uitmaken van het basispakket. Die beoordeling wordt gemaakt op basis van de stand van de wetenschap, de medische praktijk, behandelrichtlijnen en bewezen effectiviteit. Voor alle behandelingen, alternatief of niet, geldt dat deze beoordeling leidend is."

 

Standpunten SP

Van de SP is bekend dat ze fel tegen CAM zorg zijn.
De standpunten zijn als volgt:

Nieuwe geneesmiddelen waar de effectiviteit van bewezen is en waarvan geen goedkopere equivalent bestaat, worden opgenomen in het basispakket.
De distributie van geneesmiddelen hoort uitsluitend via (ziekenhuis)apotheken of gecertificeerde drogisten plaats te vinden. De levering van receptgeneesmiddelen via buitenlandse websites wordt verboden. Er moet voldoende tijd zijn om uitleg te geven over het gebruik van medicijnen of een medicijncheck op noodzakelijkheid en samenstelling van medicatie, vooral bij ouderen die 5 of meer medicijnen gebruiken. Er wordt een einde gemaakt aan de verschillen in beschikbaarheid van dure geneesmiddelen per ziekenhuis.
Er dient meer openheid te komen over de werkelijke kosten van geneesmiddelen en de prijs die betaald moet worden. De minister stopt met geheime prijsafspraken voor dure geneesmiddelen, zodat de farmaceutische industrie landen niet langer tegen elkaar uit kan spelen. We laten de geneesmiddelenprijzen dalen door het aantal referentielanden uit te breiden en de prijzenwet aan te scherpen, door de prijzen aan te passen aan de goedkoopste landen. Kortingen en bonussen bij apothekers en/of zorgverzekeraars dienen te worden verboden. De inkoop van medicijnen moet landelijk worden geregeld, zodat er een sterkere onderhandelingspositie ten opzichte van de farmaceutische industrie ontstaat. Er wordt onderzocht of de patentduur van een geneesmiddel verkort kan worden of zelfs kan vervallen, als dat middel grotendeels op de universiteit is ontwikkeld met belastinggeld.
Wetenschappers dienen meer greep te krijgen op het stellen van prioriteiten in het medisch onderzoek, zodat er meer onderzoek gedaan kan worden naar preventie, nieuwe vormen van bevolkingsonderzoek, zeldzame ziekten en bijwerkingen. Door het instellen van een onafhankelijk Nationaal Fonds Geneesmiddelenonderzoek kunnen rechtstreekse financiële banden tussen farmaceuten en onderzoekers voorkomen worden. Alle onderzoeken en onderzoeksresultaten moeten opgenomen worden in een publiek register, zodat wetenschappelijke kennis ten goede komt aan het algemeen belang.
De kwaliteit van alle geneesmiddelen, dus ook van de alternatieve geneeswijzen, moet door de Inspectie voor de Gezondheidszorg bewaakt worden. De overheid ziet er op toe dat diagnoses worden gesteld en therapieën worden gegeven door mensen die betrouwbaar en deskundig zijn. Er moet altijd de mogelijkheid zijn voor een onafhankelijk onderzoek naar bijwerkingen."

 

Standpunten D66

"D66 vindt dat burgers in alle vrijheid moeten kunnen kiezen voor alternatieve geneeswijzen. Wij hechten wel aan een duidelijk onderscheid tussen het reguliere en het alternatieve circuit. Daarnaast zijn objectieve voorlichting en veiligheid belangrijke vereisten. Consumenten moeten zo duidelijk en volledig mogelijk worden geïnformeerd over de inhoud en werkzaamheid van een product of behandeling. Bij homeopathische middelen dient expliciet op de voorkant van de verpakking te staan dat het om een middel gaat dat niet met wetenschappelijke criteria beoordeeld is. Daarnaast moet er altijd controle zijn op de kwaliteit door het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG). Op deze wijze wordt de veiligheid en informatievoorziening geoptimaliseerd en blijft de keuzevrijheid behouden."

 

Standpunten Partij van de Dieren

"De Partij voor de Dieren is van mening dat mensen de keuze moeten hebben om een alternatieve geneeswijze te gebruiken. We vinden wel dat dit niet vervangend, maar als ondersteuning of toevoeging moet dienen. Wanneer het om levensgevaarlijke ziektes gaat, vinden wij dat mensen beschermd moeten worden tegen personen die normale geneeswijze consequent afraden, waardoor de overlevingskansen van de patiënt worden verkleind.
Het welzijn van de patiënt dient altijd voorop te staan en dus zou de patiënt goed geïnformeerd moeten worden over de mogelijke geneeswijzen en de voor- en nadelen hiervan door een vakkundig persoon. De keuze is echter altijd aan de patiënt zelf. Er dient daarnaast meer erkenning te komen voor het belang van alternatieve geneeswijzen en een einde te komen aan het alleenrecht van de reguliere visie en aanpak binnen de gezondheidszorg.

De Partij voor de Dieren pleit voor maximale keuzevrijheid in de zorg waarbij complementaire geneeswijzen de ruimte krijgen. Het is van groot belang dat er heldere eisen gesteld worden aan beoefenaars van de gezondheidszorg, zodat zorgvragers zeker kunnen zijn van de kwalificaties met betrekking tot opleiding en behandelwijze van de zorgverlener. Op dit punt is veel verbetering mogelijk. Nog teveel als complementaire zorg benoemde behandelwijzen zijn onvoldoende gecertificeerd."

 

Standpunten 50PLUS

"Steeds meer mensen richten zich tegenwoordig tot CAM-zorg. Hetzij als aanvulling op een “reguliere” behandeling, hetzij uitsluitend. Veel mensen hebben positieve ervaringen. 50PLUS stelt dat het goed is als er meer aandacht komt voor onderzoek naar de effectiviteit van alternatieve methoden en welke invloed deze hebben op  het welzijn, de gezondheid én de zorgkosten.  Daarna is het te overwegen om een eventuele vergoeding niet uitsluitend vanuit de aanvullende verzekering te laten plaatsvinden. Juist ook met het oog op preventie.

50PLUS stelt zich op het standpunt dat iedereen de keuze heeft zich te laten behandelen door een reguliere zorgverlener, door een CAM-zorgverlener of door beiden.

Voor 50PLUS is het een groot goed als verschillende zorgverleners van één patiënt goed met elkaar communiceren. De zorg van de ene zorgverlener kan immers impact hebben op de zorg van de andere zorgverlener. Zo kan de zorg het beste op elkaar worden afgestemd en wordt het beste resultaat bereikt. 50PLUS is van mening dat er met betere communicatie tussen zorgverleners  en met wederzijds respect  een wereld te winnen is!"

 

Standpunten Groenlinks

"GroenLinks neemt de vraag naar alternatieve gezondheidszorg serieus. Niet alleen keuzevrijheid is daarbij belangrijk, maar ook bescherming tegen kwakzalverij. GroenLinks wil daarom dat alternatieve zorg voldoet aan de wettelijke eisen die ook voor reguliere gezondheidszorg gelden, zoals een registratieplicht, een erkend diploma, kwaliteitscontrole en een klachtenregeling."

 

Standpunten Burger Beweging

  • Dat alternatieve/complementaire (genees)middelen weer vrij mogen worden verkocht (door lobbydruk van de farmaceutische industrie mag dit sinds 2015 niet meer).
  • De macht van de farmaceutische industrie drastisch inperken (eventueel octrooirecht afschaffen).
  • Dat de focus bij gezondheidszorg gericht moet zijn op preventie. Nu is hier bijna geen aandacht voor terwijl we hiermee op langere termijn grote besparingen mee realiseren.
  • Dat onderzocht wordt waarom in Nederland 20.000 mensen per jaar dood gaan als gevolg van medicijngebruik en wat we kunnen doen om dit probleem op te lossen.
  • Dat onderzocht moet worden waarom Nederland zoveel ADHD kinderen heeft en Frankrijk bijna geen van dergelijke kinderen heeft en wat we kunnen doen om dit probleem op te lossen.

 

Standpunten Vrede & Recht (kiesdistrict Utrecht en Gelderland)

Iedere burger heeft recht op betaalbare gezondheidszorg en op de zorg die hij kiest. De zorg mag geen melkkoe van bedrijven zijn. Met het huidige zorgstel behalen de zorgverzekeraars jaarlijks meer dan 1 miljard euro aan winst. Dat betekent dat de verzekerde burger ieder jaar te veel premie betaalt. Daarnaast stijgt elk jaar de bijdrage van het eigen risico. Hierdoor zijn er zelfs verzekerden die afzien van medische hulp omdat ze het eigen risico niet kunnen betalen.
Een andere kwestie waar Vrede & Recht een punt van maakt is de mogelijkheid van alternatieve medische zorg. De alternatieve geneeswijzen moeten gestimuleerd worden in plaats van het huidige ontmoedigingsbeleid. Alternatieve middelen mogen op grond van Europese regelgeving niet aangeboden worden met een zogenaamde gezondheidsclaim. Dat wil zeggen dat de leverancier niet mag vermelden op de verpakking waarvoor het middel dient. Dit wordt namelijk bestempeld als een gezondheidsclaim. Slechts in uitzonderingsgevallen is dit toegestaan, het gaat dan over een tweehondertal claims die wel door de EU zijn goedgekeurd. Dankzij uittreding uit de verstikkende regels van de EU zullen deze producten weer toegankelijk komen voor het publiek. Vrede & Recht vindt dat het behalen van winst over de ruggen van zieke mensen niet juist is, daarom moet de zorg weer terug naar een fonds, zoals vroeger het Ziekenfonds, waar het belang van de patiënt voorop staat en niet het behalen van winst door ziektekostenverzekeraars en ziekenhuizen.

Echinacea purpureaHelp je mee de homeopathie in Nederland toegankelijk te houden?

 

Word dan lid van de Vereniging Homeopathie!

 

Als lid ontvang je:

 

Meer informatie

Attentie: In verband met onze feestdagensluiting worden bestellingen die na dinsdag 22 december zijn geplaatst en betaald vanaf 6 januari verzonden.